Adatvédelmi tájékoztató

Tájékoztatom, hogy az endosegito.hu domain alatt elérhető weboldalt (a továbbiakban: „Weboldal”) a személyes adatok védelmére vonatkozó hatályos jogszabályoknak, így különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Info tv.”) rendelkezéseinek megfelelően üzemeltetem. A személyes adatok kezeléséről szóló Info tv. szerinti tájékoztatást az alábbiakban adom meg.

1. Adatkezelő: dr. Tamás Zita Emma (lakcím: 1122 Budapest, Goldmark Károly utca 32.)

2. A kezelt adatok köre, célja, időtartama

Az adatok megadása önkéntes. Az alábbi személyes adatokat kezelem az itt megjelölt célból és időtartamig.

2.1. Hírlevélre, újabb posztokról történő értesítésre való feliratkozás esetén

Kezelt adatok: email cím.

Adatkezelés célja: hírlevél küldése eseményekről, szolgáltatásokról, egyéb a bloggal kapcsolatos információkról, a weboldalon megjelenő újabb posztokról való értesítés.

Időtartama: hozzájárulás visszavonásáig (pl. leiratkozás).

2.2. Eseményekre való regisztráció

Kezelt adatok: név, email cím, esemény neve és időpontja.

Adatkezelés célja: eseményen való részvétel biztosítása, esetleges változásokról való értesítés.

Időtartama: esemény megtartásáig.

2.3. Weboldalon történő hozzászólás esetén

Kezelt adatok: megadott név (vagy becenév), e-mail cím, hozzászólás, IP cím.

Adatkezelés célja: hozzászólás elhelyezése.

Időtartama: hozzájárulás visszavonásáig.

2.4. Google Analytics

A Weboldal látogatottságának mérése, nyomon követése, elemzések, statisztikák készítése céljából a Weboldal a Google Analytics nevű statisztikai szoftvert használja. Részletek a „Cookie” részben.

3. Adatkezelés jogalapja: az Ön hozzájárulása az Info. tv. 5.§ (1) a) pontja alapján. A hozzájárulását az adott szolgáltatás vagy annak részszolgáltatása igénybevételével (pl. weboldal megnyitása, hírlevélre való regisztráció, hozzászólás nyilvánosságra hozatala stb.) használatával adja meg.

4. Adattovábbítás, adatfeldolgozás: a személyes adatok harmadik személy részére nem kerülnek továbbításra, kivéve, ha Ön ehhez kifejezetten hozzájárul. A Weboldal tárhelyszolgáltatója az EVOLUTIONET KFT. (székhely: 7342 Mágocs, Széchenyi utca 75., email: info@domain-tarhely.net, weboldal: http://domain-tarhely.net/), aki az Info tv. szerinti adatfeldolgozónak minősül.

5. Adatbiztonsági intézkedések: A személyes adatok tárolása olyan elektronikus rendszerben, illetve számítógépen történik, amely jelszóval védett, és csak a személyes adatokhoz hozzáférésre jogosult személy fér hozzá. Az adatokról rendszeres jelleggel biztonsági másolat készül. A papír alapon gyűjtött 2.1. pont szerinti feliratkozás esetén a személyes adatok elektronikus úton rögzítésre kerülnek, és a papír alapú dokumentumok zárható helyiségben kerülnek tárolásra.

6. Cookie-k

A Weboldal egyes részeinek letöltésekor a webszerver automatikusan kis szövegfájlokat, azaz cookie-kat helyez el az Ön számítógépén vagy egyéb eszközén, amellyel hozzáfér a Weboldalhoz. Ezek az adatállományok a magyar adatvédelmi jog szerint egyes esetekben személyes adatoknak minősülhetnek.

A cookie-k a Weboldal megfelelő működéséhez szükségesek, és Ön képes azok elhelyezését böngészőprogramja beállításaival kontrollálni; a cookie-k alkalmazásának letiltása azonban egyes esetekben a Weboldal nem megfelelő működéséhez vezethet.

A Weboldal Google Analytics-et használ. A Google Analytics által elhelyezett cookie-k információt gyűjtenek arról, hogy a felhasználó miként használja a Weboldalt. Ezek az információk a Weboldal látogatottságának, látogatók általi használatának mérésére, nyomon követésére és ezzel kapcsolatos jelentések, elemzések készítésére szolgálnak. A Google adatvédelmi irányelveiről bővebben itt  található információ.

Az ún. „Social média” funkciók (pl.: „like gomb”) cookie-kat használnak, amelyeket harmadik fél kezel. Ezekről további információ az adott funkció mögött álló portál felületén lehet megtudni.

7. Egyéb általános információk: A Weboldalon szerepelnek olyan hivatkozások (linkek), amelyek – kattintás útján – más adatkezelő által üzemeltetett Weboldalakra viszik Önt. Ezek az oldalak nem állnak az ellenőrzésem alatt, ezért ezen oldalakon szereplő tartalomért  semmiféle felelősséget nem vállalok.

8. Adatkezeléssel kapcsolatos jogok:

Tájékoztatáshoz való jog: Kérésére tájékoztatást adok az Önre vonatkozóan általunk kezelt személyes adatokról és azzal kapcsolatos egyéb információkról, így például az adatok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, adatfeldolgozás esetén az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, arról, hogy az Ön adatait továbbítottuk-e harmadik személyeknek. Az Ön kérésére annak kézhezvételét követően a lehető legrövidebb idő alatt, de legfeljebb 25 napon belül írásban válaszolok. 

Helyesbítés kéréséhez való jog: ha bármely általam kezelt személyes adata nem felel meg a valóságnak, kérésére a személyes adatot helyesbítem.

Törléshez vagy zároláshoz való jog: kérésére törlöm vagy zárolom a személyes adatait a nyilvántartásomból, amennyiben az adatok kezelésére nem áll fenn más jogalap. 

Ha a helyesbítésre, törlésre vagy zárolásra vonatkozó kérését nem teljesítem, a kérése kézhezvételétől számított 25 napon belül írásban – vagy hozzájárulása esetén email útján – értesítem a kérése elutasításának indokairól. 

Tiltakozáshoz való jog: Ön tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

  • a személyes adatai kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy az adatkezelő, az adatkezelőtől adatot átvevő személy vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges (pl. jogérvényesítés), kivéve, ha az adatainak a kezelését törvény rendelte el; vagy
  • a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés (pl. reklámanyagok küldése), közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; vagy
  • törvényben meghatározott egyéb esetekben.

A tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálom, és értesítem az ezzel kapcsolatos döntésről. Amennyiben Ön a döntéssel nem ért egyet vagy az nem kerül Önnek a 15 napos határidőn belül megküldésre, a döntés közlésétől, illetve 15 napos határidő lejártától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.

Kapcsolati adatok: A rendszerben tárolt személyes adataival és az adatkezeléssel kapcsolatos bármely kérdését, kérését, tiltakozását írásban juttassa el az 1. pont szerinti postacímre vagy az endosegito@endosegito.hu e-mail címre. Kérjük, tartsa szem előtt, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban – az Ön érdekében – csak abban az esetben áll módomban felvilágosítást adni, illetve intézkedést tenni, ha személyazonosságát hitelt érdemlően igazolta.

9. Jogorvoslati lehetőségei:

a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (levelezési cím: 1530  Budapest, Pf.: 5., telefon: +36 (1) 391-1400, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu) bejelentéssel vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem érte vagy annak közvetlen veszélye fennáll; illetve

– jogainak megsértése esetén, valamint tiltakozási jog gyakorlása esetén bírósághoz is fordulhat. A pert az Ön választása szerint a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindíthatja.

 

Share

Az oldal sütiket (cookie) használ. A böngészés folytatásával hozzájárulsz a sütik használatához. További részletek

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close